ข่าวการศึกษาข่าวสอบครู

การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และสํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายงานตําแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปยังสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้พิจารณาจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาทุกเขตและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ดังนี้

๑. จัดสรรคืนตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทุกตําแหน่ง
๒. จัดสรรคืนตําแหน่งครูผู้สอน เพื่อบริหารจัดการตามความสําคัญจําเป็น และสงวนอัตราไว้ ร้อยละ ๒๕ เพื่อดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และร้อยละ ๕๐ กรณีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สิ่งที่แนบมาด้วย ::

1. ว4215 หนังสือจัดสรร 64 (แก้ไข 29 ก.ย. 64 17.10 น.)

2. สิ่้่งที่ส่งมาด้วย 1 มติ

3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีจัดสรร 64

4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานข้อมูลฯ จัดสรร กษ. 64

5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แนวปฏิบัติ 64

ขอบคุณข้อมูล :: https://personnel.obec.go.th/

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

Related Articles

Back to top button