ข่าวสอบครูงานภาคต่าง ๆ

โรงเรียนสารวิทยา เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ

โรงเรียนสารวิทยา เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ

โรงเรียนสารวิทยา เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ

ด้วยโรงเรียนสารวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ มีความประสงค์ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย อาศัย ความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๕๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๓๒/๒๕๕๔ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

1. ตําแหน่งที่รับสมัคร
– ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน ๑ อัตรา
– อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหาร งานบุคคล โรงเรียนสารวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ

>>รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

Related Articles

Back to top button