ข่าวการศึกษาคัดข่าวมาเล่า

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2565

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2565

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2565

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทําโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา ที่ ดําเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนํากลับขยะมาใช้ประโยชน์ การรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกําจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝัง จิตสํานึก การลด คัดแยกขยะ และนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง ซึ่งโครงการฯ ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างมาก ได้รับการ ตอบรับจากสถานศึกษาเป็นอย่างดี โดยแบ่งการประกวดออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A โรงเรียนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส และกลุ่ม B โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2565
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2565

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ที่มา โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

Related Articles

Back to top button