ดาวน์โหลด

คู่มือดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปรับปรุง พศ 2564

ดาวน์โหลด คู่มือดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปรับปรุง พศ 2564

ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือ ดำเนินกาารในโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปรับปรุง พุทธศักราช 2564

การพัฒนานักเรียน/นักศึกษา ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี มีวินัย มีทักษะความสามารถในศตวรรษที่ ๒๑ สามารถ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ห่างไกลจากยาเสพติด สารเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน การทะเลาะวิวาท ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม และ ประเทศชาติ กระทรวงศึกษาธิการตระหนักในปัญหาดังกล่าว จึงได้กําหนดนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งเป็นรูปแบบของการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์แบบองค์รวม ในสถานศึกษา โดยเริ่มจาก “กิจกรรมห้องเรียนสีขาว” ดําเนินการโดยนักเรียนแกนนํา/นักศึกษา แกนนํา ๔ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการเรียน ฝ่ายการงาน ฝ่ายสารวัตรนักเรียน ฝ่ายกิจกรรม และพัฒนาสู่ “โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ มาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านการป้องกัน มาตรการด้านการค้นหา มาตรการด้านการรักษา มาตรการ ด้านการเฝ้าระวัง มาตรการด้านการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ “๔ ต้อง ๒ ไม่” โดย ๔ ต้อง คือ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย และ ๒ ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่นักเรียน/นักศึกษาออก โดยบูรณาการความร่วมมือและประสานงานของผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียนแกนนํา/นักศึกษาแกนนํา เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน

คู่มือดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว

คู่มือดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปรับปรุง พศ 2564
คู่มือดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปรับปรุง พศ 2564

>> ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ที่มา :: https://ops.moe.go.th/

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://www.krucomonlines.com/
Back to top button