ข่าวการศึกษาข่าวสอบครู

ผังสอบครูผู้ช่วย กทม 2566 วัน เวลา สถานที่สอบบรรจุเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2566 สังกัด ครู กทม

ผังสอบครูผู้ช่วย กทม 2566 วัน เวลา สถานที่สอบบรรจุเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2566 สังกัด ครู กทม

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผังสรุปที่นั่งสอบ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2566 และครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง วัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2566 และครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม)

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สํานักงาน ก.ก.) มีประกาศ 7 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 และประกาศลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2566 และครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม) และประกาศลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 และประกาศลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2566 และครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม) นั้น

ผังสอบครูผู้ช่วย กทม 2566 วัน เวลา สถานที่สอบบรรจุเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2566 สังกัด ครู กทม
ผังสอบครูผู้ช่วย กทม 2566 วัน เวลา สถานที่สอบบรรจุเป็นข้าราชการครู
อ่านสอบครูกทม 2566 ขอบเขตเนื้อหาอ่านสอบครู สังกัด กทม มีอะไรบ้าง??
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กทม 2566

ผังสอบครูผู้ช่วย กทม 2566 วัน เวลา สถานที่สอบบรรจุเป็นข้าราชการครู

เพื่อให้การดําเนินการสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา 29 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบในหลักการและแนวทาง การปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.ก. ด่วนมาก ที่ กท 0302/1230 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

ให้สํานักการศีกษารับผิดชอบในการจัดการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 จึงประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันฯ ตามที่สํานักการศึกษาเสนอ ดังนี้

ผังสรุปที่นั่งสอบ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูผู้ช่วย กทม 2566

สถานที่สอบข้อเขียน จะจัดตามกลุ่มวิชาและห้องสอบสําหรับผู้พิการหรือมีความบกพร่อง ทางร่างกาย โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดทางเว็บไซต์ https://teacherbkk.thaijobjob.com ได้ก่อนวันสอบ ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

teacherbkk202308 24 02 ผังสอบครูผู้ช่วย กทม 2566 วัน เวลา สถานที่สอบบรรจุเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2566 สังกัด ครู กทม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2566

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาแนะแนว
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาดนตรีสากล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาพลศึกษา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม)

ที่มา :: https://teacherbkk.thaijobjob.com/

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา http://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://krucomonlines.com/
Back to top button