ข่าวสอบครูงานภาคต่าง ๆสอบพนักงานราชการ

สพม.กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 13-20 กุมภาพัันธ์ 2566

สพม.กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 13-20 กุมภาพัันธ์ 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการ จัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จะดําเนินการรับสมัคร บุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน แทนตําแหน่งว่าง จํานวน 5 อัตรา

อัตราว่างเปิดรับสมัคร ครูผู้สอน 5 อัตรา

  • วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
  • วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  • วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
  • วิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา
  • วิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  • เงินเดือนค่าจ้างสำหรับพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 18,000 บาท / เดือน

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อม เอกสารหลักฐาน ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (บางแวก) ชั้น 2 เลขที่ 40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตําแหน่งเท่านั้น โทร. 02 410 2044 ต่อ 404, 405

 ค่าธรรมเนียมรับสมัคร

– ค่าสมัครสอบคัดเลือกคนละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

สพม.กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สพม.กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 13-20 กุมภาพัันธ์ 2566
สพม.กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 13-20 กุมภาพัันธ์ 2566
ScreenShot 20230213151937 สพม.กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 13-20 กุมภาพัันธ์ 2566

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณข้อมูล :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://www.krucomonlines.com/
Back to top button