ข่าวสอบครูข่าวการศึกษาแนวข้อสอบ
Trending

ประกาศล่าสุด เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2567 ภาค ค รอบทั่วไป 2567

ประกาศล่าสุด เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2567 ภาค ค รอบทั่วไป 2567 ว 2/2567 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการสอบบรรจุครูผู้ช่วย รอบทั่วไป และกรณีพิเศษ 2567

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้วิธีการดําเนินการสรรหาฯ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 – 4 เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ ตรงตามความต้องการจําเป็นของสถานศึกษา โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการ และหน่วยงานการศึกษา

จึงมีมติกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

1. ให้ส่วนราชการดําเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตามหลักสูตรแนบท้าย หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด สําหรับการประเมิน ภาค ค ให้ส่วนราชการดําเนินการ ดังนี้

1.1 กรณีการสอบแข่งขัน (ครูผู้ช่วยรอบทั่วไป สพฐ.)

การประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ข้อ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคล โดยประเมินจากการสัมภาษณ์ ให้เพิ่มการประเมินความเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย จิตสํานึกเรื่องการรักชาติ รักประเทศ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และคุณธรรมจริยธรรม

1.2 กรณีการคัดเลือก (ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สพฐ.)

ให้ส่วนราชการกําหนดรายละเอียดตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ตามองค์ประกอบ ดังนี้

1.2.1 ประวัติและผลงานซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา (50 คะแนน)
1) ระยะเวลาหรือจำนวนปีที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา
2) การปฏิบัติหน้าที่สอนในบริบทของสถานศึกษาที่มีความยากลำบาก
3) ภูมิลำเนา
4) การพัฒนาตนเอง
5) ผลงาน หรือรางวัล หรือเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ

1.2.2 สัมภาษณ์ (50 คะแนน) โดยพิจารณาจาก
1) ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา
2) ผลการปฏิบัติหน้าที่สอนที่เกิดกับผู้เรียน
3) บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์และการมีปฏิภาณในการแก้ปัญหา
4) ทักษะและศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สมัคร
5) ความเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย จิตสํานึกเรื่องการรักชาติ รักประเทศ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และคุณธรรมจริยธรรม

ทั้งนี้ เมื่อส่วนราชการดําเนินการตามข้อ 1.2.1 และข้อ 1.2.2 แล้ว ให้นําเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา ให้ความเห็นชอบก่อนแจ้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี เพื่อดําเนินการต่อไป

ประกาศล่าสุด เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2567 ภาค ค รอบทั่วไป 2567

ประกาศล่าสุด เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2567 ภาค ค รอบทั่วไป 2567
ประกาศล่าสุด เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2567 ภาค ค รอบทั่วไป 2567
ที่ ศธ 0206.6 ว 2 ลงวันที่ 5 มกราคม 2567 03 ประกาศล่าสุด เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2567 ภาค ค รอบทั่วไป 2567

เรื่องที่เกี่ยวข้อง ::

ข้อสอบภาค ก ภาค ข และ ภาค ค มีอะไรบ้าง

ข้อสอบภาค ก ภาค ข และ ภาค ค ตามประกาศของ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการสอบครูผู้ช่วยของปี 2563 ได้ให้รายละเอียด การสอบ ภาค ก คือวิชาความสามารถทั่วไป ภาค ข คือความสามารถในวิชาเอก และภาค ค เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลและเกี่ยวกับวิชาชีพครู ดังนี้

ภาค ก คะแนนเต็ม 200 คะแนน แบ่งออกเป็น
– ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (100 คะแนน)
– ทักษะภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)
– ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (50 คะแนน)

ภาค ข คะแนนเต็ม 200 คะแนน แบ่งออกเป็น
– มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) (100 คะแนน)
– มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน (75 คะแนน)
– ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (25 คะแนน)

ภาค ค คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น
– คุณลักษณะส่วนบุคคล (25 คะแนน)
– การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (25 คะแนน)
– ความสามารถด้านการสอน (50 คะแนน)

>> แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

ขอบคุณข้อมูล :: https://otepc.go.th/th/content_page/item/4752-2-2567.html

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา http://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://krucomonlines.com/
Back to top button