ข่าวการศึกษาข่าวสอบครู

สอศ.ประกาศสถานที่สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2565 รวม 1,152 อัตรา

สอศ.ประกาศสถานที่สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2565 รวม 1,152 อัตรา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สอศ.ประกาศสถานที่สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2565 รวม 1,152 อัตรา
สอศ.ประกาศสถานที่สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2565 รวม 1,152 อัตรา

เกณฑ์การตัดสิน

  1. ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละหกสิบ
  2. กรณีได้คะแนนรวม ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ข มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ข เท่ากันอีก ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ก มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ก เท่ากันอีก ให้จับฉลาก

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข กําหนดการสอบ สถานที่สอบ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข รวมทั้ง วัน เวลา กําหนดการสอบ สถานที่ดําเนินการสอบคัดเลือก ภาค ก และภาค ข ให้ทราบภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ทางเว็บไซต์ ipa.vec.go.th หรือเว็บไซต์ vec.go.th หรือเว็บไซต์ vec.jobthaigov.com

สอศ.ประกาศสถานที่สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2565

– เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1 : บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข ตามกลุ่มวิชา/ทาง ดังนี้​

เพื่อความสะดวกในการค้นหารายชื่อ ผู้สมัครสามารถค้นหารายชื่อได้จาก “ไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ”
(กดปุ่ม Ctrl F และกรอกชื่อในช่องค้นหา จากนั้นกด Enter)

กลุ่มวิชา                                          ประกาศลงนาม                            ไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ

101 : ภาษาไทย                                        คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี่
102 : ภาษาอังกฤษ                                   คลิกที่นี่                                      คลิกที่นี่
103 : สังคม                                           คลิกที่นี่                                     คลิกที่นี่
104 : คณิตศาสตร์                                    คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี่
105 : พลศึกษา                                       คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี่
106 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป                              คลิกที่นี่                                      คลิกที่นี่
107 : เคมี                                              คลิกที่นี่                                      คลิกที่นี่
108 : ชีววิทยา                                         คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี
109 : ฟิสิกส์                                           คลิกที่นี่                                    คลิกที่นี่
110 : กฎหมาย                                         คลิกที่นี่                                     คลิกที่นี่
201 : ช่างยนต์                                        คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี่
202 : ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต            คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี่
203 : ช่างเชื่อมโลหะ                                  คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี่
205 : ช่างต่อเรือ                                      คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี่
206 : ช่างไฟฟ้ากำลัง                                 คลิกที่นี่                                     คลิกที่นี
207 : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ฯ                            คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี่

211 : ช่างก่อสร้างและโยธา                           คลิกที่นี่                                      คลิกที่นี่
212 : ช่างสำรวจ                                       คลิกที่นี่                                     คลิกที่นี่
213 : อุตสาหกรรมยาง                                คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี่
214 : สถาปัตยกรรม                                  คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี่
215 : เทคนิคคอมพิวเตอร์                           คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี่
217 : ช่างอากาศยาน                                  คลิกที่นี่                                     คลิกที่นี่
218 : เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์                     คลิกที่นี่                                      คลิกที่นี่
222 : ตัวถังและสีรถยนต์                            คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี่
301 : การบัญชี                                        ลิกที่นี่                                    คลิกที่นี่
302 : การเลขานุการ                                  คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี่
303 : การเงินและการธนาคาร                        คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี่
304 : การจัดการทั่วไปฯ                              คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี่
305 : การตลาด                                       ลิกที่นี่                                     คลิกที่นี่
307 : ธุรกิจสถานพยาบาล                           คลิกที่นี่                                    คลิกที่นี่
309 : การจัดการโลจิสติกส์                          คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี่
310 : ภาษาจีน                                         คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี่
311 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจฯ                             คลิกที่นี่                                      คลิกที่นี่
401 : พืชศาสตร์และเกษตรกรรมอุตสาหกรรม       คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี่
403 : อารักขาพืช                                     คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี่
404 : เกษตรศาสตร์                                  คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี่
405 : ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์                       คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี่
406 : ช่างกลเกษตร                                  คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี่

407 : เทคโนโลยีภูมิทัศน์                              คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี่
408 : สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์                      คลิกที่นี่                                     คลิกที่นี่
409 : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                              คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี่
503 : เครื่องประดับอัญมณี                          คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี่
506 : ศิลปการดนตรี                                คลิกที่นี่                                      คลิกที่นี่
507 : วิจิตรศิลป์                                      คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี่
508 : คอมพิวเตอร์กราฟิก                           คลิกที่นี่                                      คลิกที่นี่
509 : เทคโนโลยีศิลปกรรม/การออกแบบ            คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี่
510 : การถ่ายภาพ/มัลติมีเดีย                        คลิกที่นี่                                     คลิกที่นี่
601 : อาหารและโภชนาการ                           คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี่
602 : อุตสาหกรรมอาหาร                           คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี่
603 : คหกรรมศาสตร์                                คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี่
604 : ผ้าและเครื่องแต่งกาย                          คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี่
605 : เสริมสวย                                       คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี่
701  : การท่องเที่ยว                                คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี่
702 : การโรงแรม                                     คลิกที่นี่                                     คลิกที่นี่
901: ยานยนต์สมัยใหม่                                คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี่
902 : อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ                        คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี่
905 : อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร                     คลิกที่นี่                                       คลิกที่นี่

– เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 2

ScreenShot 20221215191717 สอศ.ประกาศสถานที่สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2565 รวม 1,152 อัตรา
สอศ.ประกาศสถานที่สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2565 รวม 1,152 อัตรา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

>> อัตราว่างในการบรรจุเป็นครูผู้ช่วย สอศ.2565

ลิงก์รับสมัคร :: vec.jobthaigov.com

ไฟล์แนบ ::

ที่มา :: http://vec.jobthaigov.com/

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://www.krucomonlines.com/
Back to top button