อบรมออนไลน์
Trending

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

ตัวอย่างใบประกาศที่จะได้รับ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา ที่ดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำกลับขยะมาใช้ประโยชน์ การรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตสำนึก การลด คัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

>> คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ

ขอบคุณข้อมูล :: โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม.8

Related Articles

Back to top button