แนวข้อสอบ
Trending

รวมสรุป พ.ร.บ. สอบข้าราชการท้องถิ่น 2564

รวมสรุป พ.ร.บ. สอบข้าราชการท้องถิ่น 2564

รวมสรุป พ.ร.บ. สอบข้าราชการท้องถิ่น 2564

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงิน เดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือจากเงินงบประมาณหมวดเงิน อุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการ โดยการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ณ ปัจจุบัน ตามคำสั่ง คสช. 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ซึ่งการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบบรรจุหรือการคัดเลือก การสอบคัดเลือกจะดำเนินการโดย คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ซึ่งการสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

เปิดสอบแล้วข้าราชการท้องถิ่น 2564 !!!!

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://www.dlaapplicant2564.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
– ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
– ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
– ตำแหน่งครูผู้ช่วย

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
– ภาค ก
ภาค ข- ทั่วไป– วิชาการ– ครูผู้ช่วย

สนใจข้อสอบ 555 ข้อ + เฉลย คลิกที่นี่

Related Articles

Back to top button