ข่าวสอบครูงานภาคต่าง ๆ

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 มีค – 30 เมย 66

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 มีค - 30 เมย 66

ด้วยโรงเรียนจําปาโมงวิทยาคาร ตําบลจําปาโมง อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ได้รับอนุญาตจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี จากหนังสือ ศธ 04349/3475 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2505 เรื่อง ให้ความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงิน นอกงบประมาณ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอนพลศึกษา ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จํานวน 3 อัตรานั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  • กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) จำนวน 1 อัตรา
  • กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ :: https://shorturl.asia/6Lwtk ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2566 (เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนํามายื่นในวันสมัครสอบ

  1. สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
  2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
  3. สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
  4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
  5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ
  6. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
  7. ใบรับรองแพทย์

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 มีค - 30 เมย 66
โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 มีค – 30 เมย 66

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณข้อมูล :: โรงเรียนจำปาโมง วิทยาคาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://www.krucomonlines.com/
Back to top button