กิจกรรมที่น่าสนใจอบรมออนไลน์

เปิดลงทะเบียนอบรมวังจันทรเกษม เฟส 2 อบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมเฟส2 ทั้ง 10 หลักสูตร

ลิงก์เข้าลงทะเบียน อบรมวังจันทรเกษม เฟส 2 อบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมเฟส2 ล่าสุด วันนี้ ทั้ง 10 หลักสูตร รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. และ ศธ.

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

วังจันทรเกษมเฟส 2 อบรมวังจันทรเกษม เฟส 2 ตลาดนัดวังจันทรเกษม ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2 ปี 2565 รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดลงทะเบียนอบรมวังจันทรเกษม เฟส 2 อบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมเฟส2 ทั้ง 10 หลักสูตร
เปิดลงทะเบียนอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมเฟส2 ทั้ง 10 หลักสูตร

เปิดลงทะเบียนอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมเฟส2 ทั้ง 10 หลักสูตร รับเพิ่มหลักสูตรละ 70,000 คน เพื่อรองรับความต้องการครูทั่วประเทศ ตลาดนัดวังจันทรเกษมเฟส 2

อบรมวังจันทรเกษม เฟส 2 ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมเฟส2

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัตรการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ขึ้น ภายใต้ชื่อ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ สามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป ทั้งนี้ ได้กำหนดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 หลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้

>> ลิงก์เข้าอบรม <<

>> โหลดเกียรติบัตร <<

เปิดรับสมัครอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมเฟส2 ทั้ง 10 หลักสูตร

“ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ครั้งที่ 2 ตลาดนัดการเรียนรู้ที่เป็นของครูและเพื่อครูทุกคน

หลักสูตรที่1 พฤหัสบดี 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

“คุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่ผู้เรียน” โดย พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ปราชญ์ร่วมสมัย นักคิดนักเขียนคนสำคัญของชาติไทย

เปิดลงทะเบียนอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมเฟส2 ทั้ง 10 หลักสูตร

หลักสูตรที่2 พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

“การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาของเยาวชนไทย” โดย ดร.ยอง ซอก ชเว (โค้ชเช) เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (น้องเทนนิส จอมเตะสาวเจ้าของเหรียญทอง โอลิมปิกเกมส์ 2020) วิทยากรกิตติมศักดิ์ อธิบดีกรมพลศึกษา (นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์)

เปิดลงทะเบียนอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมเฟส2 ทั้ง 10 หลักสูตร

หลักสูตรที่3 พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00–12.00 น.

“เปิดโลกการศึกษาไร้ขีดจำกัดในยุคจักรวาลนฤมิต” โดย1. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคณะจากสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา2. ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ ผศ.ดร.พรพิมล ศุขะวาที ศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3. บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด เรียนรู้โลกเสมือนทางการศึกษา

เปิดลงทะเบียนอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมเฟส2 ทั้ง 10 หลักสูตร

หลักสูตรที่4 พฤหัสบดี 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

“ค่านิยมที่ดีงามของเด็กและเยาวชน” โดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) พระราชาคณะชั้นราช นักเทศน์ และนักสังคมสงเคราะห์ ชาวนนทบุรี ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสวนแก้ว

เปิดลงทะเบียนอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมเฟส2 ทั้ง 10 หลักสูตร

หลักสูตรที่5 อังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น.

“คุณค่าทางวัฒนธรรม ในความงดงามของชีวิต” โดย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กวีรางวัลซีไรต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2536

เปิดลงทะเบียนอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมเฟส2 ทั้ง 10 หลักสูตร

หลักสูตรที่6 อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.จำอวดหน้าวัง (จันทรเกษม)

“ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รากฐานการศึกษา สุนทรียภาพทางปัญญา คุณค่ามรดกแผ่นดิน” โดย น้าโย่ง น้านงค์ น้าพวง “สามน้า” นายพิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา (น้าโย่ง) นายจำนงค์ ปิยะโชติ (น้านงค์) นายพวง แก้วประเสริฐ (น้าพวง)

เปิดลงทะเบียนอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมเฟส2 ทั้ง 10 หลักสูตร

หลักสูตรที่7 เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น. (ได้เกียรติบัตร 2 ใบ สสวท. /ศธ.)

“สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์” โดย 1. ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจํานงค์ : ผู้อำนวยการ สสวท.2. ดร.พรชัย อินทร์ฉาย :​ รองผู้อำนวยการ สสวท.3. ดร.เขมวดี พงศานนท์ : ​ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู 4. ดร.อลงกรณ์ ตั้งสงวนธรรม : ผู้อำนวยการสาขาคณิตศาสตร์มัธยม5. อาจารย์ ฤทัย เพลงวัฒนา :​ ผู้อำนวยการสาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก และคณะนักวิชาการ สสวท.

เปิดลงทะเบียนอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมเฟส2 ทั้ง 10 หลักสูตร

หลักสูตรที่8 อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

“การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์” โดย นางธมลวรรณ สุดใจ (คุณครูมัดซี นาบอน) นางสาวจีรภัทร์ สุกางโฮง (คุณครูนกเล็ก) และนายชินวุฒิ รัชตะนาวิน (คุณครูชิน)

เปิดลงทะเบียนอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมเฟส2 ทั้ง 10 หลักสูตร

หลักสูตรที่9 ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น.

“หลักการปฏิบัติราชการ” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม (ราชบัณฑิตสยาม)

เปิดลงทะเบียนอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมเฟส2 ทั้ง 10 หลักสูตร

หลักสูตรที่10 พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

“Active Learning” บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดย Mr.Andrew Biggs (คุณแอนดรูว์ บิ๊กส์) Mr.Edelmiro Domingo Jr. (คุณเอ็ดดี้) & Mr.Isaiah Azulai (คุณลี)

เปิดลงทะเบียนอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมเฟส2 ทั้ง 10 หลักสูตร

วัตถุประสงค์การอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงสถานศึกษา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ตามสภาพการณ์ที่เหมาะสมต่อไป

เปิดรับสมัครอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมเฟส2 ทั้ง 10 หลักสูตร
เปิดรับสมัครอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมเฟส2 ทั้ง 10 หลักสูตร

เกียรติบัตรที่จะได้รับ

275080189 296751645890367 7712839951114941044 n เปิดลงทะเบียนอบรมวังจันทรเกษม เฟส 2 อบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมเฟส2 ทั้ง 10 หลักสูตร
เปิดรับสมัครอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมเฟส2 ทั้ง 10 หลักสูตร

ครบทุกตลาดด้วยวิทยากรระดับพรีเมียม ได้รับเกียรติบัตรด้วยระบบอัตโนมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ หากใครเรียนรู้ครบ 10 หลักสูตร จะได้รับรางวัล ครู/บุคลากร/ผู้บริหาร ผู้นำการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ

การลงทะเบียนอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2

  • เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565  ปิดระบบลงทะเบียน 2 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น.

>> ลิงก์เข้าอบรม <<

>> โหลดเกียรติบัตร <<

ขอบคุณข้อมูล :: ศธ.360 องศา

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://www.krucomonlines.com/
Back to top button