ดาวน์โหลด

ตัวอย่าง SAR สถานศึกษา 2565 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 2565

ตัวอย่าง SAR สถานศึกษา 2565 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 2565

สวัสดีครับวันนี้ ครูคอมออนไลน์ ขอนำเสนอไฟล์ตัวอย่าง รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ไฟล์ PDF หากท่านใดมีความประสงค์ไฟล์แก้ไขได้ ให้ติดต่อไปที่ :: สื่อ โรงเรียนของเรา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565 เล่มนี้ ได้จัดทําขึ้น ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพ เล่มนี้ โรงเรียน………….การศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ที่ระบุให้ สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัด การศึกษา ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้ จัดให้มี การประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนา สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี รายละเอียดของเนื้อหาในรายงาน ได้นําเสนอข้อมูลสําคัญ คือ บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา

  • ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
  • ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของ สถานศึกษา
  • ส่วนที่ 3 ภาคผนวก

ตัวอย่าง SAR สถานศึกษา 2565

ตัวอย่าง SAR สถานศึกษา 2565 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 2565

>> ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณข้อมูล :: สื่อ โรงเรียนของเรา

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา http://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://krucomonlines.com/
Back to top button