อ่านสอบครูผู้ช่วย

สอบครูผู้ช่วย มีเนื้อหาใช้อ่านสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. มีทั้งหมด 3 ส่วน ประกอบไปด้วย ภาค ก ความรู้ทั่วไป ภาค ข ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก ภาค ค ความเหมาะสมด้านตำแหน่ง โดยมี คะแนนทั้งหมด 500 คะแนน แบ่งเป็น ภาค ก 200 คะแนน ภาค ข 200 คะแนน และภาค ค สอบสัมภาษณ์และสอบสาธิตการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

Back to top button